Ê-xê-chi-ên 19:4

Ê-xê-chi-ên 19:4 KTHD

Các dân tộc nghe về nó, và nó bị sập hầm bẫy của chúng. Chúng dùng móc kéo nó giải về Ai Cập.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ