Ê-xê-chi-ên 19:13

Ê-xê-chi-ên 19:13 KTHD

Bây giờ cây nho được trồng trong hoang mạc, nơi đồng khô cỏ cháy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ