Ê-xê-chi-ên 19:12

Ê-xê-chi-ên 19:12 KTHD

Nhưng cây nho bị nhổ trong cơn giận và bị ném dưới đất. Cơn gió đông thổi khô bông trái và các cành lớn bị gãy, vì vậy nó héo khô, rồi bị thiêu trong lửa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ