Ê-xê-chi-ên 19:11

Ê-xê-chi-ên 19:11 KTHD

Các cành nó trở nên mạnh mẽ— trở thành quyền trượng của người cai trị. Nó rất cao lớn, cao vút trên các cây khác. Nó nổi bật vì độ cao của nó và nhiều cành rậm rạp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ