Ê-xê-chi-ên 18:9

Ê-xê-chi-ên 18:9 KTHD

vâng giữ sắc lệnh và điều luật Ta. Bất cứ ai làm theo những điều này đó là người công chính và chắc chắn sẽ được sống, Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ