Ê-xê-chi-ên 18:8

Ê-xê-chi-ên 18:8 KTHD

Người ấy không cho vay nặng lãi, không nhúng tay vào việc ác, xét đoán người khác công minh chính trực
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ