Ê-xê-chi-ên 18:7

Ê-xê-chi-ên 18:7 KTHD

Người ấy là chủ nợ nhân từ, không giữ của cầm cho người đi vay. Người ấy không cướp bóc, nhưng cho người đói bánh ăn và chu cấp quần áo cho người có cần.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ