Ê-xê-chi-ên 18:6

Ê-xê-chi-ên 18:6 KTHD

Người ấy không ăn của cúng trên núi, không thờ lạy thần tượng của Ít-ra-ên. Người ấy không phạm tội ngoại tình với vợ người lân cận, không nằm với đàn bà đang có kinh nguyệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ