Ê-xê-chi-ên 18:5

Ê-xê-chi-ên 18:5 KTHD

Giả sử có một người công chính và làm những điều công bằng và hợp lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ