Ê-xê-chi-ên 18:4

Ê-xê-chi-ên 18:4 KTHD

Này, mọi linh hồn đều thuộc về Ta—linh hồn của cha mẹ cũng như của con cái. Và đây là điều luật Ta: Người nào phạm tội thì người ấy sẽ chết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ