Ê-xê-chi-ên 18:32

Ê-xê-chi-ên 18:32 KTHD

Ta không muốn các ngươi chết, Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán. Hãy ăn năn để được sống!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ