Ê-xê-chi-ên 18:31

Ê-xê-chi-ên 18:31 KTHD

Hãy bỏ tội lỗi đã phạm, để nhận lãnh lòng mới và tâm thần mới. Tại sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-ên?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ