Ê-xê-chi-ên 18:30

Ê-xê-chi-ên 18:30 KTHD

Vì thế, Ta xét xử mỗi người trong các ngươi, hỡi nhà Ít-ra-ên, theo hành vi của mình, Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán. Hãy ăn năn, và từ bỏ tội lỗi mình. Đừng để chúng hủy diệt các ngươi!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ