Ê-xê-chi-ên 18:3

Ê-xê-chi-ên 18:3 KTHD

Thật như Ta hằng sống, Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán, các ngươi sẽ không còn ai dùng tục ngữ đó nữa trong Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ