Ê-xê-chi-ên 18:28

Ê-xê-chi-ên 18:28 KTHD

Chúng sẽ sống vì đã tỉnh ngộ và quyết định từ bỏ tội lỗi mình. Người như thế chắc chắn nó sẽ không chết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ