Ê-xê-chi-ên 18:27

Ê-xê-chi-ên 18:27 KTHD

Nếu người ác ăn năn tội lỗi, tuân theo luật pháp, làm theo điều công minh và chính trực, thì chúng sẽ cứu linh hồn mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ