Ê-xê-chi-ên 18:26

Ê-xê-chi-ên 18:26 KTHD

Khi người công chính lìa bỏ đường ngay và bắt đầu phạm tội, chúng sẽ chết trong tội. Đúng vậy, chúng sẽ chết vì tội ác mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ