Ê-xê-chi-ên 18:25

Ê-xê-chi-ên 18:25 KTHD

Các ngươi nói: ‘Chúa xét xử không công bằng!’ Hãy nghe Ta, hỡi nhà Ít-ra-ên. Ta là Đấng không công bằng hay các ngươi không công bằng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ