Ê-xê-chi-ên 18:24

Ê-xê-chi-ên 18:24 KTHD

Nếu người công chính lìa bỏ đường ngay, phạm những tội gớm ghê như người gian ác, thì chúng có được sống không? Không, dĩ nhiên không! Tất cả việc công chính của chúng sẽ bị quên lãng, và chúng sẽ chết vì những tội ác đã phạm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ