Ê-xê-chi-ên 18:23

Ê-xê-chi-ên 18:23 KTHD

Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Các ngươi nghĩ rằng Ta vui thích khi thấy người ác chết sao? Không phải vậy! Ta chỉ muốn chúng ăn năn để được sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ