Ê-xê-chi-ên 18:22

Ê-xê-chi-ên 18:22 KTHD

Tất cả tội ác chúng đã phạm sẽ không còn nhắc đến nữa, và họ sẽ sống nhờ những việc công chính họ đã làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ