Ê-xê-chi-ên 18:21

Ê-xê-chi-ên 18:21 KTHD

Nhưng nếu người ác lìa bỏ mọi tội lỗi đã phạm và bắt đầu vâng giữ sắc lệnh Ta và làm những việc công bình và chính trực, thì chắc chắn người ấy sẽ sống chứ không chết đâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ