Ê-xê-chi-ên 18:20

Ê-xê-chi-ên 18:20 KTHD

Người nào phạm tội, người ấy chết. Con sẽ không bị phạt vì việc ác của cha mẹ, và cha mẹ sẽ không chịu tội vì việc xấu của con. Người công chính sẽ được phần thưởng vì việc ngay lành mình, còn người gian ác sẽ bị báo trả vì tội ác của chính họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ