Ê-xê-chi-ên 18:2

Ê-xê-chi-ên 18:2 KTHD

“Tại sao các ngươi truyền tụng tục ngữ này trong đất Ít-ra-ên: ‘Cha ăn trái nho chua mà con phải ê răng?’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ