Ê-xê-chi-ên 18:19

Ê-xê-chi-ên 18:19 KTHD

Các ngươi hỏi: ‘Sao người con không bị phạt vì tội ác của cha mẹ mình?’ Không! Vì người con đã làm những điều công bình và công chính, cẩn thận vâng giữ sắc lệnh, chắc chắn nó sẽ sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ