Ê-xê-chi-ên 18:16

Ê-xê-chi-ên 18:16 KTHD

Người ấy không bóc lột người nghèo khổ, nhưng công bằng với con nợ và không cướp bóc họ. Người ấy phân phát thức ăn cho người nghèo đói, và chu cấp quần áo cho người rách rưới.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ