Ê-xê-chi-ên 18:15

Ê-xê-chi-ên 18:15 KTHD

Người con ấy không thờ lạy thần tượng trên núi và không phạm tội ngoại tình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ