Ê-xê-chi-ên 18:14

Ê-xê-chi-ên 18:14 KTHD

Nhưng giả sử người ác này sinh đứa con, và nó có lòng sùng kính, không sống như cha dù chứng kiến việc xấu của cha.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ