Ê-xê-chi-ên 18:12

Ê-xê-chi-ên 18:12 KTHD

áp bức người nghèo khổ thiếu thốn, ăn cắp từ người mượn nợ bằng cách không cho họ chuộc lại của cầm, thờ lạy thần tượng, phạm những tội lỗi ghê tởm
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ