Ê-xê-chi-ên 18:11

Ê-xê-chi-ên 18:11 KTHD

Người con ấy làm toàn việc ác mà cha mình chưa bao giờ làm—người con ấy thờ lạy thần tượng trên núi, phạm tội ngoại tình
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ