Ê-xê-chi-ên 18:10

Ê-xê-chi-ên 18:10 KTHD

Nhưng giả sử người ấy có một đứa con lớn lên làm trộm cướp hay giết người và không chịu làm điều công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ