Ê-xê-chi-ên 18:1

Ê-xê-chi-ên 18:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu truyền một sứ điệp khác cho tôi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ