Ê-xê-chi-ên 1:14

Ê-xê-chi-ên 1:14 KTHD

Các sinh vật chạy tới chạy lui, nhanh như chớp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ