Xuất Ai Cập 12:50

Xuất Ai Cập 12:50 KTHD

Người Ít-ra-ên tuân hành mọi huấn lệnh Chúa Hằng Hữu đã truyền cho Môi-se và A-rôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ