Xuất Ai Cập 12:46

Xuất Ai Cập 12:46 KTHD

Thịt phải ăn nội trong nhà, đừng đem ra ngoài, cũng đừng làm gãy một cái xương nào.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ