Xuất Ai Cập 12:44

Xuất Ai Cập 12:44 KTHD

Về các nô lệ người Ít-ra-ên đã mua, chỉ người nào chịu cắt bì mới được phép ăn lễ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ