Xuất Ai Cập 12:40

Xuất Ai Cập 12:40 KTHD

Thời gian người Ít-ra-ên ở Ai Cập là 430 năm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ