Xuất Ai Cập 12:38

Xuất Ai Cập 12:38 KTHD

Cũng có nhiều người ngoại tộc cùng đi với họ. Họ dẫn theo vô số súc vật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ