Xuất Ai Cập 12:35

Xuất Ai Cập 12:35 KTHD

Họ cũng làm theo lời Môi-se dặn bảo, xin người Ai Cập các món nữ trang vàng và bạc cùng áo xống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ