Ê-xơ-tê 7:9

Ê-xơ-tê 7:9 KTHD

Hạc-bô-na, một thái giám hầu cận, thưa: “Ha-man có dựng cái giá cao hai mươi lăm thước trong sân nhà, để định treo cổ Mạc-đô-chê, người đã cứu mạng sống vua.” Vua ra lệnh: “Hãy treo cổ Ha-man lên đó!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ