Ê-xơ-tê 7:6

Ê-xơ-tê 7:6 KTHD

Ê-xơ-tê đáp: “Kẻ thù địch đó chính là Ha-man ác độc này đây!” Ha-man run sợ trước mặt vua và hoàng hậu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ