Ê-xơ-tê 7:5

Ê-xơ-tê 7:5 KTHD

Vua A-suê-ru hỏi hoàng hậu: “Kẻ to gan dám làm những việc như thế là ai? Nó ở đâu?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ