Ê-xơ-tê 7:3

Ê-xơ-tê 7:3 KTHD

Hoàng hậu Ê-xơ-tê đáp: “Nếu vua rộng lòng thương xót, và nếu được vua đẹp lòng, thì cầu xin vua cứu mạng sống tôi, và mạng sống dân tộc của tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ