Ê-xơ-tê 7:10

Ê-xơ-tê 7:10 KTHD

Vậy, người ta treo Ha-man lên giá treo cổ mà Ha-man đã dựng cho Mạc-đô-chê. Vua liền nguôi cơn giận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ