Truyền Đạo 6:3

Truyền Đạo 6:3 KTHD

Giả sử có người sinh được trăm con và sống trường thọ. Nhưng người ấy không thấy thỏa nguyện trong đời sống và khi chết chẳng được chôn cất tử tế, tôi cho rằng người ấy chết ngay lúc mới sinh ra còn sướng hơn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ