Truyền Đạo 6:11

Truyền Đạo 6:11 KTHD

Cứ lắm điều, nhiều lời, càng thêm vô nghĩa. Vậy nói nhiều có ích gì?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ