Truyền Đạo 12:6

Truyền Đạo 12:6 KTHD

Vâng, hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa trong khi còn thanh xuân, trước khi dây bạc đứt và bát vàng bể. Đừng đợi đến khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy bên giếng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ