Truyền Đạo 12:12

Truyền Đạo 12:12 KTHD

Nhưng con ơi, ngoài những lời này: Phải cảnh giác, vì có nhiều sách sẽ được viết ra không bao giờ dứt, học hỏi nhiều chỉ gây kiệt sức khổ thân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ