Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:7

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:7 KTHD

Vì làm gì có một nước nào—dù lớn đến đâu—có một vị thần ở gần bên dân, như Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta, ở gần bên chúng ta, nghe lời chúng ta cầu khẩn?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ