Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:49

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:49 KTHD

và tất cả miền đồng bằng bên bờ phía đông Sông Giô-đan, cho đến tận biển của đồng bằng, dưới triền núi Phích-ga.)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ